Logo

 
 

Bezespárové povrchy z přírodních kamínků

 
 
  

Kamínková podlaha - technické informace


 

Technologický postup:

 

1. Důkladné zhodnocení podkladu před pokládkou (podklad, nejčastěji beton, hodnotit z pohledu jeho stáří, soudržnosti, vlhkosti, izolace):


Čerstvý (mladý) beton - 5 až 28 dní od betonáže. Nemá ideální vlhkost do 5% a deklarovanou pevnost. Je nutná příprava podkladu před pokládkou broušením a následné vysátí. Podklad je nutné penetrovat! Poté je možné pokládku povrchu realizovat.
 
Nový beton - 28 dní až 12 měsíců od betonáže. Tento betonový podklad vykazuje pevnostní parametry deklarované normou a již proběhlo objemové dotvarování. Podklad není degradován, nekoroduje. I v tomto případě je však nutná příprava podkladu broušením a následném vysátí, odstranění tzv. "cementového mléka", které je vyplaveno na povrchu. Penetrace podkladu před pokládkou povrchu je taktéž doporučená, nicméně není nezbytná zvláště u hrubších frakcích kameniva 4-8mm. Poté je možné pokládku povrchu realizovat.
 
Starý beton - více než 1 rok od betonáže. Začíná postupná koroze betonu, s tím souvisí jeho nižší povrchová pevnost a soudržnost. Je nutná příprava podkladu. Nutné odstranění nesoudržných částí podkladu broušením a následné vysátí podkladu nebo očištění proudem tlakové vody. Následně je nutné podklad penetrovat. Penetrace zpevní a zvýší kvalitu podkladu. Poté je možné pokládku povrchu realizovat.
 
Starý beton vykazující jemné drolení - (pevnost v tlaku nad 10 MPa, viditelný vryp ostrým předmětem) . Nutná sanace betonu formou penetrování (napuštění) podkladu až 1 kg/m2 a svázáním betonového podkladu rohoží TopMesh. Povrch je možné pokládat v tomto případě až po 12-24 hodin po sanování podkladu (v závislosti na okolní teplotě) . Doporučujeme v tomto případě položit 2 cm tloušťku povrchu TopStone.
 
Starý beton vykazující drolení - (pevnost v tlaku pod 10 MPa, viditelný vryp i tupým předmětem). Podklad se rozpadá v celé své tloušťce, nedá se sanovat. Pokládku povrchu nelze realizovat!
 

2. Příprava míchacího místa a nářadí pro pokládku:


Míchací místo opatřit krycí folií nebo kartonem z důvodu ochrany před možnou kontaminací a znehodnocením podkladu úkapem pojiva.
Připravit ocelové hladítko několika velikostí, digitální váhu, nádobu (cca objem 5l a víc) na míchání pryskyřice s tvrdidlem, vědro, kýbl (cca 50l a víc) pro míchání povrchu TopStone, 2m vodováhu pro kontrolu rovinatosti, míchadlo (metla) na vrtačku, vrtačka (míchadlo), separátor na bednění - potravinářská folie a sádlo, materiál na bednění (hoblované desky, klínky, hmoždinky, šroubky, apod.), technický aceton, ochranné rukavice, brýle, oděv (overal), textilie k čištění, váleček a příslušenství, štětec, metlu, vysavač, ocelový kartáč, brusný kámen, brusku pro broušení podkladu.
 

3. Správná příprava podkladu:


Odstranění nesoudržných částí a otevření struktury povrchu podkladu (broušení, brokování, frézování, vysávání, zametání apod.) - Opravení prasklin v podkladu - očištění (vysátí), proříznutí prasklin, penetrování TopFix, zatmelení - TopFiller. Pokud je nutné prasklinu fixovat je možné použít ocelové dráty (spony) a tzv. prasklinu sesponkovat nebo použít rohož TopMesh a prasklinu zabandážovat, zakotvit tmelem TopFiller.
 
Oprava výtluků v podkladu - výtluky větší než 2cm je možno vyplnit před pokládkou samotnou směsí pojiva a plniva připravenou dle bodu 12 níže. Výtluky v nichž hrozí hromadění vody je možné vyplnit směsí pojiva a křemičitého písku ve váhovém poměru 1:7. Výtluky VŽDY penetrujeme.
 

4. Penetrování:


Pravidla použití penetrace v závislosti na kvalitě podkladu viz bod 1. Pro penetraci použít penetrační hmotu TopFix. Obecně neporézní podklady nebo minimálně porézní (keramická dlažba, vibrované betonové dlaždice, leštěný beton apod.) není nutné penetrovat, v tomto případě je povrch TopStone samo penetrační. Svislé plochy je nutné vždy penetrovat!!! (v těchto případech je možno použít pojivo z časti systému, které se bude realizovat na svislé plochy).
 

5. Dilatování:


Pracovní dilatace v podkladu nebo přechody jiných druhů podkladů (beton, dlažba apod.) je nutné přiznat také v povrchu TopStone, a to vložením lišty profilu L (materiál hliník nebo nerez, výška lišty dle pokládané tl. povrchu). Přilepení lišt provádět bodově rychlým stavebním lepidlem, např. Mamut nebo tmelem TopFiller, případně přikotvit natloukacím vrutem. Doporučujeme pracovní dilataci vytmelit polyuretanovým tmelem.
 

6. Objektové funkční nebo hydroizolační dilatace


Zabezpečující v podkladu funkce, u kterých je předpoklad, že budou pracovat v řádech mm, musí být vytmeleny polyuretanovým tmelem a přiznány v povrchu dilatační lištou s požadovaným možným překlenutím (pohybem dilatace) od renomovaných výrobců nebo se vloží vodotěsná systémová dilatace.
 

7. Příprava bednění, dorazových hran:


Jakýkoliv dorazový materiál, který je po aplikaci nutno odstranit, např. šalování, bednění, dorazové desky apod. musí být před pokládkou opatřen separací. K tomuto účelu je vhodné použít potravinářskou folií a sádlo. Zhotovení bednění je řešeno samostatně v sekci technické info.
 

8. Volba typu ukončení povrchu:


Do hrany - ukončení do hrany je možno docílit dvěma způsoby. Směs dotáhnout k hoblované desce opatřené separací a po vytvrzení směsi desku odstranit nebo použít hliníkovou ukončovací lištu ve tvaru písmene L. Ukončovací lištu je nutno bodově přilepit rychlým stavebním lepidlem (např. Mamut) nebo materiálem TopFiller k místu zakončení a směs k liště dotáhnout.
Do ztracena - ukončení do ztracena je možno dosáhnout postupným snižováním tloušťky směsi a dotáhnutím např. k travnaté ploše. Tímto lze docílit hladkého přechodu a oblého zakončení. Povrch lze zakončit také běžným betonovým či kamenným obrubníkem (použití dřevěných materiálů či plastových zahradních obrubníků není vhodné).
Upozornění: Pozor, hliníková lišta není vhodná k aplikaci do pojízdných ploch. Pro pojezd je nutné použít nerezovou lištu, která nemá tendenci se deformovat. Doporučujeme v tomto případě nejen lištu lepit, ale rovněž kotvit pomocí hmoždinek a vrutů k podkladu.
 

9. Tloušťka povrchu:


Minimální tloušťka povrchu je 1 cm. V tloušťce 1 cm je možné realizovat pouze pochůzí plochy v exteriéru i interiéru za podmínky použití frakce plniva (kamínek říční 2-5mm, kamínek mramorový 2-4mm a 4-7mm). Doporučená tloušťka povrchu pro pochůzí plochy je 1,5 cm (platí pro použití všech nabízených frakcí plniva (kamínků)) Minimální tloušťka povrchu pro pojízdné plochy je 2 cm (doporučená frakce plniva (kamínků ) 2-8mm).
 

10. Doba zpracovatelnosti směsi:


Doba zpracovatelnosti je 40 minut při 20°C (EpoStone Clear 30 minut při 20°C), při vyšší teplotě doporučujeme zpracovat směs do 20 minut a vyvarovat se zpracování směsi na přímém slunci. Doba zpracovatelnosti se zkracuje a prodlužuje v závislosti na okolní teplotě. (Doporučujeme pokládku dobře časově naplánovat a smíchat menší množství směsi a postupně domíchávat dle potřeby).
 

11. Časové rozvrženi pokládky:


Je nutné důkladně, časově pokládku naplánovat (s odkazem na bod 10 důrazně doporučujeme smíchat menší množství směsi , kterou zpracují v době určené zpracovatelnosti (30 -40 min).
 

12. Pokládka:

V samostatné menší plastové nádobě smíchat za pomoci vrtačky s ocelovým míchadlem pojivo (cca 3 min.), tedy pryskyřici (složka A) s tvrdidlem (složka B). Mísící poměry jednotlivých složek jsou uvedeny na obalu, k přesnému odměření je nutné použít váhu. Následuje příprava větší plastové nádoby, do této vsypat 1/2 objemu zpracovávaného plniva (kamínků ) a nalít zhruba polovinu odměřeného a smíchaného pojiva (pryskyřice složka A a tvrdidla složka B). Tuto směs důkladně (cca 2 min.) za pomoci vrtačky promíchat a následně dosypat druhou část plniva (kamínků) a dolít zbytek pojiva. Opět důkladně celou směs pojiva a plniva promíchat. Celková doba míchání činí cca 3 minuty.
 
Na důsledném promíchání závisí výsledná kvalita povrchu!!
 
Takto připravenou směs rovnoměrně roztáhnout na předem připravený podklad. Povrch dokonale zhutnit a zahladit pomocí ocelového hladítka čištěného technickým acetonem. Pokud někde v ploše při hlazení vznikne nerovnost a povrch není souvislý, ihned do živé směsi dosypat směs a znovu uhladit. Při realizaci tloušťky větší než 2 cm je nutné postupně hutnit materiál a skládat ho na sebe.
 
Upozornění: Pozor, je nutné směs po smíchání ihned aplikovat na podklad. Pokud se tak neučiní, hrozí při opětovném promíchání (déle než po 5-10 minutách) nebezpečí vzniku samovolné prudké exotermické reakce a znehodnocení směsi!
 
Pokud je pokládána větší plocha nebo je nutno pracovat ve více etapách či dnech, je možné pokládku přerušit a zakončit povrch tzv. ostrou hranou (viz bod 8) dotáhnutím směsi k hoblované desce (opatřené separací). V pokládce je možnost pokračovat dle potřeby. Po odstranění desky je však nutno počítat se spárou, která je v povrchu přiznána. Pro docílení požadované rovinosti doporučujeme průběžně kontrolovat pokládanou plochu vodováhou nebo laserem (pro usnadnění je možno vytvořit terče a následně plochu rovnat).
 

13. Zakončovací práce:


Po 24h při teplotě 20°C, nejpozději však do 3 dnů od ukončení pokládky, demontovat šetrně bednění a dorazové materiály. Pokud se na svislých plochách objeví otřepy pojiva, je možné je očistit ocelovym kartáčem nebo přebrousit smirkovým papírem, brusným kamenem apod.
 

14. Použití a zatížení povrchu:


Nově zhotovený povrch je možno lehce zatížit chůzí po 24 hodinách od ukončení pokládky při okolní teplotě 20°C a plně funkční je po 7 dnech př i 20°C. Zatížit pojezdem, tedy vozem, doporučujeme po 7 dnech od pokládky (při okolních teplotách pod 20°C se doba úměrně prodlužuje). Při nedodržení tohoto pravidla dojde k přetížení a hrozí degradace pojiva, která následně nemá výslednou pevnost.
.

15. Důležitá upozornění:


POZOR! teplota během pokládky a po celou dobu polymerizace (7 dní při 20°C) nesmí klesnout pod 5°C - hrozí zastaveni polymerizace - procesu tvrdnutí!
POZOR! nezatěžovat chemikáliemi po dobu 48 hodin od pokládky!
POZOR! - namíchané pojivo, které vléváme do plniva, nikdy z míchací nádoby nevyškrabáváme. Důvodem je možnost "seškrábnutí" jen jedné složky pojiva ze stěn míchací nádoby, a tím pádem nebezpečí možného vzniku následného defektu v povrchu.